Taljan Sukuseura r.y.:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Taljan Sukuseura r.y., kotipaikka on Asikkala ja toimialue koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita yhdistyksen toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
 • selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
 • harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
 • pitää jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Taljan sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Yhdistykseen pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Yhdistyksen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä yhdistykseen nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on toistuvasti jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Hallituksen tulee pitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä.

5. Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu.

Yhdistyksen hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Yhdistyksen ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Hallituksen ehdotuksesta voi vuosikokous kutsua Taljan Sukuseura r.y.:n kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 – 8 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kutsutaan koolle puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimesta vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalentarivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 4 viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous, jota kutsutaan sukukokoukseksi, pidetään vuosittain hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana huhti-syyskuussa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai annettu tiedoksi kirjeellä.

Yhdistyksen ylimääräinen sukukokous kutsutaan koolle kuten varsinainen kokous, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10-osa seuran jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä kirjallisen esityksen yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Ylimääräisen sukukokouksen kokouskutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen sukukokous on pidettävä vähintään kanden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

11. Vuosikokous (sukukokous)

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvoIllsille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian sukukouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, ett asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on puoltanut vähintään kaksi kolmannesta annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kandessa peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään kanden kuukauden väliajoin.

Jos yhdistys purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Yhdistyksen arkisto on luovutettava Vuoksenranta-museolle.

Muutoinkin noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

Theme: Overlay by Kaira
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com